بانک پاسارگاد

شماره حساب
209-8100-12706131-1

شماره شبا
Ir640570020981012706131101

شماره كارت

5022297000140322

دنیای کودکان دنیایی پر از جست و خیز و مهربانی و لطافت است. شادی‌هایشان دنیای بزرگ‌ترها را به وجد می‌آورد و دلگرمی خانه‌ها می‌شود، با گریه ورود خود را به این دنیا و جمع خانواده اعلام می‌کنند و این اولین شادی‌ای است که برای بزرگترها به ارمغان می‌آورند

کمک های نقدی خود را به شماره حساب های روبرو واریز نمایید